Accessibility Settings

color options

monochrome muted color dark

reading tools

isolation ruler

Este texto ha sido traducido al K’iintsil – Maya Yucateco. La traducción es resultado de una colaboración con el periódico La Jornada Maya.

Oochel: Pixabay

Mina’an mixba’al jets’a’an yóok’lal bix unaj u k’áata’al u chi’ máax loobilta’an wa kuxlaj ti’ noj loobil yaan ba’ax u yil yéetel pa’muuk’, kiinsaj, u noj k’astal ba’alo’ob wa loob. Junjunp’éelil jela’antak, yaan u talamilo’ob yéetel u yutsil wa u k’aasilo’obi’.

Ba’ale’, ba’ax kéen in ts’áaj k’ajóoltbile’, je’el u páajtal u ye’esik u bejil unaj u xíimbalta’al ti’al le kéen úuchuk k’aatchi’e’, ka’aj beeta’ak yéetel u tuukulil bix u yu’ubikubáaj máak, yéetel oksaj óol bey xan ka’aj anchajak chíimpolal. Le tsolxikino’oba’ yaan ba’ax u yilo’ob yéetel meyaj ku k’aba’atik “Bix u pi’ixil yaj óolal”, tsolxikino’ob tin kanaj ti’ meyajo’ob, xookolo’ob yéetel ikil in paktik bix u meyaj terapeutaob, ajtoksaj páajtalil wíinik wa in wéet meeyajilo’ob, beyxan in nu’unupik u kaambal máax ku táakpajalo’ob ti’ meyajil kaambal wa ti’ ba’ax ts’o’ok in máansik ti’ maanal ka’alajun u p’éelal ja’abo’ob ikil in ka’ansaj yóok’lal u jejeláasil u beeta’al loob yéetel máax ku loobilta’alo’ob.

Kalaan, u moots yéetel u ts’u’ le meyaja’:

  • U kalanta’al máax ku k’aatchi’ibta’al (ma’ u jel muk’yajtik loobi’).
  • U kalanta’al ba’ax ku ya’ala’al.
  • U kalanta’al múuch’ máako’ob yéetel máaxo’ob táan k meyaj.
  • K kaláantikbáaj.

U muk’yaj máak, ma’ u k’a’amal ba’ax unaj, ba’ax ku p’atik ma’ keet kuxtali’, noj ba’atel wáa loob ku yúuchul yóok’ol kaabe’ ku taaktal u ye’esa’al tumen tsalajo’ob, ba’ale’ kin wa’alik, ka’alikil u káajal k’áat chi’e’, unaj u tukulpajal ba’ax taak a tsikbaltik, ba’axten taak a jóok’sik yóok’ol kabil loob ucha’an ichil jump’éel kajtalil wa mixmáak ojéeltmili’. Ts’o’ok u je’ets’el le ba’alo’oba’, je’el le tsolxikina’:

1. Ts’áajabáaj k’ajóoltbil bey aj ts’íib péektsile’

Jump’éel ba’ax k’a’ana’an ti’ le meyaja’, leti’ u ts’áakubáaj máak k’ajóoltbil beey aj ts’íib péektsile’. Wa ka tukultik ma’ uts a beetike’, ma’ beetik, ba’ale’ k’a’ajes ma’ tu páajtal a k’a’abéetkunsik ba’ax a’ala’ab tumen wa máax, wa ma’ tu éejentaj u k’áatchi’ibta’al wa u ts’a’abal k’ajóoltbil ba’ax tu ya’alaji’.

2. U yantal u súutukil u beeta’al k’áat chi’

Wa ma’ chuka’an u súutukile’, kin k’áat óoltiktech ka’aj a yáax a’alej, ti’al a k’áatik jach chéen le ba’ax nu’uka’ane’, ma’ a jach xak’altik yaj óolal wa loobilaj ma’ tun páajchajak a laj u’uyik tumen mina’an u súutukil a beetik. Ma’ chéen unaj a k’áatik ba’ax úuchi’, unaj xan a k’áatik bix u yu’ubikubáaj wa máax, bix yaniko’ob, bix u kuxtalo’ob, bix tu máansilo’ob loobilaj, bix u kuchmilo’ob yaj óolal.

3. Kaxant u kúuchil

U ma’alobil wa ka’aj béeyak u beeta’al k’áat chi’ ichil kúuchil tu’ux mixmáak uláak’ u’uyik áa mixmáak xo’oxo’otik’ tsikbal, tu’ux ku páajtal u ma’alob tsikbal máak, ma’ a wawat t’aan yéetel mina’an u páajtalil ka’aj úuchuk loobi’. Ma’ suuk u yantal jump’éel kúuchil beya’, ba’ale’ je’el u páajtal u kaxta’al u chan ma’alobili’.

Il a wil ma’ u yu’uba’al tumen mejen paalal, tumen kex wa nukuch máako’ob ku ya’aliko’ob suuke’, je’el u páajtal u yaj óoltikubáa’ob yóok’lal ba’ax ku tsikbalta’ale’.

4. U ts’íibta’al wa u gráabarta’al

K’áat wa je’el u páajtal a grabare’ wa ma’ jela’an u yu’ubikubáaji’. Waa ka k’a’abéetkunsik pikilju’une’, p’isbalt a paktik u yich máak ka’alikil táan a k’áat chi’ yéetel táan a ts’íib, jach k’a’ana’an a paklan ilikabáaex.

Wa grabacione’, kaláant ma’ u xóot’ol yóok’lal yaan ba’ax ku k’aschajal yéetel jóok’s u yoochelil. Wa u k’a’ana’an t’aan wa máax mix juntéen t’aanak wa juntúul máak chéen leti’ kuxlaj ti’ loob mix juntéen t’aananke’, unaj u grabarta’al: u t’aane’ je’el u páajtal u k’a’abéetkunsa’al ti’al u láat’pachta’al ba’ax ku kaxtik láat’pacho’obe’, wa ti’al u kaxta’al u jaajil wa ba’ax, wa u sáasilkunta’al ba’ax ucha’an.

5. Yáax t’aanen yéetel máax kéen a k’áat u chi’

Ka’alikil ma’ káajak le k’aatchi’o’ yaan a babal tsolik ba’ax yóok’lal kéen tsikbalnake’ex. K’a’ana’an a tsolik ba’ax u beelal yéetel ba’ax k kaxtik yéetel k kaxan xaak’al. Lela’ ku beetpajal ti’al u yáax tukultik máax ba’ax kun k’áata’ak ti’, ma’ u yu’ubik wa táan u kaxan ba’atelta’al yéetel k’áat chi’ ku beeta’al ti’ wa u tukultik uláak’ ba’al yóok’lal péektsil kun tsa’abak k’ajóoltbil, beyxan ti’al u éejentik wa u ya’alik ma’ taak u t’aan ta wéeteli’.

6. Cha’abáaj

Máax ku k’áata’al u chi’e’, ma’ unaj u tukultik unaj u beetik wa ba’axi’. Ka’alikil ma’ káajak k’áat chie’, k’a’ana’an ka’aj t’aanako’on tu yéetel ti’al k a’alik ti’ leti’ ken u ya’al bix kéen beetpajak: ku páajtal u núukik wa ma’, le ba’ax ku tukultik u k’áat u núuke’, u jáan je’elel, u xu’ulsik k’áat chi’ wa ku tukultik táan u píitmáan, wa ma’ u ts’a’abal k’ajóoltbil wa ba’ax ku tukultik je’el u beetik loobe’. U páajtalil.

7. Bix unaj u beeta’al k’áat chi’

Ti’al u k’áatchi’ibta’al wa máax loobilta’ane’ jach ka’ana’an u yoksaj óolta’al ba’ax uchan ti’, a ts’áakabáaj tu’ux yaan leti’. K’áatchi’tabáaj: Wa ka’aj úuchuk ti’ in láak’al wa ti’ wa máax jach naats’ tene’ je’el wa in k’áatik ba’ax táan in k’áatike’, yéetel bix táan in k’áatike’.

K’a’ana’an kéen beeta’ak k’áat chi’e’, ka’aj beeta’ak yéetel k’áatchi’ tu’ux ku páajtal u ya’abta’al u t’aan máak yéetel u ya’alik ba’ax ku tukultik.

8. Pakt u yich, ch’enxikint ba’ax ku ya’alik

A paktik u yich yéetel a tupik uláak’ juumo’ob -je’el bix u tsikbal máak ti’ celular- yéetel k tuukulo’ob ti’al u páajtal k jach oksaj óoltik le ba’ax kéen u tsolto’on le uláak’ máako’.

Unaj k múul ch’enxikintik kamp’éel ba’alo’ob: ba’ax ku ya’alik máak, bix u bin le tsikbalo’ yéetel ba’ax ku yúuchul ichil le k’áat chi’o’ yéetel ba’ax ku yúuchul t báak’pach (wa ku éek’jolch’e’ental wa yaan máak ma’ unaj u yantali’).

9. Ma’ beetik k’áat chi’ob ku tak poolo’ob

Ya’ab u téenele’, máax loobilta’ane’ u kuchmaj yaj óolal u beetmaj tu báak’pach. Tu juunal, jump’íit máak jaajkuntik ba’ax ku ya’alik, sajak. Jaajil u yojele’ jump’éel ba’al ku mixba’alkunsa’al tumen jump’éel kuxtalil beeta’an ti’al u ya’alal tuus le ba’ax kéen u ya’al máak ku líik’sik u t’aan wa ku takpoole’.

K’áat chi’e’ ma’ unaj u takpooli’. U chíikulal: ti’al ma’ a k’áatik “ Ma’ wáaj tu ts’áaktech sajkil a máan ta juunal tu’ux éek’olch’e’en”, je’el u páajtal a k’áatik wa suuk mina’an sáasilil te’el múuch’ kajtalilo’, wa jach ku yúuchul loob te’el múuch kajtalilo’. U aalil loobe’ ma’ unaj u lúubul yóok’ol máax loobilta’ani’.

10. K’a’ana’a wáaj u k’a’ajsa’al k’aak’as súutukil

Yaan xaak’al tu’ux k’a’ana’an u yojéelta’al jach tuláakal ba’ax ucha’an ti’ loob ku ch’íikil tu tuukul máak – je’el bix le k’iin tu xak’alta’al bix u beeta’al u yóolal wa máax tumen ku tukulta’al suuk u beeta’al chéen tumen wa máax, wa u loobilta’al máak tumen poliso’ob. Le k’áatchi’oba’ unaj u beeta’al chéen wa ku éejenta’al tumen le máax kun k’áata’ak u chi’e’ yéetel wa ku tukultik k meyaje’ no’oja’an ti’. Le k’áatchi’ob beyo’ je’el u beetiko’ob loobe’, le beetik unaj u kaxta’al bix u beeta’al junjunp’íitil, u yantal u je’elelil.

Wa ma’ k’a’abéet a jeel k’áatik ichil xaak’al ka beetike’, jach ma’alob wa ka’aj a wil u yantaltech ba’ax u yáax a’almaj ti’al a ch’a’achibtej.

11. Jela’an meyajt le yaj óolalo’

Yaan k’iine’ mina’an t’aan ti’al u ya’alal bix yaj óolal.

Kaxant uláak’ bix u páajtal a k’uchul tu ts’u’ u yóol máax ka k’áatchi’ibtik ti’al ma’ u jel máansik yaj óolal. A k’áatik ti’ ka’aj u xoktech jump’éel ik’il t’aan u ts’íibtmaj, wa jump’éel k’aay, jump’éel oochel o bonmaj, junp’íit ba’ax u ts’íibtmaj yóok’lal u kuxtal wa payalchi’e’, je’el u páajtal u yáantikech a na’at yaj óol ku máansike’ ti’al ma’ a jel xak’altik loobilaj tu maansaj. Jump’éel ba’ax jach ma’alobe’, a wa’alik ti’ ka’aj u tsikba’alt tech ba’ax ku wayak’tik, ya’ab u téenele’ ichil náaye’ ya’ab ba’alo’ob yaan u muuk’ ti’al ma’ a jel k’áatik ti’ ba’ax loobilaj tu máansaj.

12. Ba’ax kun beetbil wa ku yok’ol wa ku léekel

K’áat chi’ ku beeta’al yóok’lal ba’ax jach ku ch’íikil tu tuukul máak wa tu’ux kíim láak’tsile’, yaj. Wa máax ku k’áatchi’ibta’al ku káajal u yok’ole’, ya’ab ba’alo’ob leksik. Yaan k’iin k’áat chi’ beeta’abe’ ma’ kaláanta’ab bix a’ala’abiki’, tu beetaj u k’a’ajsik yaj óolal wa tu beetaj u jóok’sik yaj óolal u k’almaj.

Wa máax ku k’aatchi’ibta’al ku léekel u yóok’ole’, ma’ unaj u jelpajal ba’ax k beetiki’, mix k téek xot’ik tsikbal wa k tupik grabadorai’. Yéetel jets’ óole’ ku páajtal k k’áatik ti’ ba’ax k’a’abéejti’ yéetel k ts’áak ja’ ti’. Ma’ k’anbe’en ka’aj k ts’áa’ ti’ ba’al ti’al u cho’ik u yichi’, tumen je’el u tukultik táan k séebkunsik ti’al u jáawsik ba’ax ku yúuchul ti’ ti’al k jeel leksik k’áatchi’e’. A méek’ike’ je’el u yu’ubik táan a beetik ba’ax ma’ unaje’, beyxano’ ma’ k’ambe’en wa yéetel le máax táan k tsikbalo’ ja’ats’a’abij wa beeta’ab u yóolal.

Yaan súutuko’ob máax ku k’áatchi’ibta’ale’ ku ye’esik éem u yóol, ku k’uuxil wa ku chi’ichnaktal. Le ba’alo’oba’ suuk u yúuchul ikil táan u máansik le ba’alo’ob ma’ unaja’. Wa yaan ba’ax k’aas ku ya’alik yóok’lal ts’aa péektsile’, ma’ unaj u jelpajal ba’ax k beetiki’ wa k japlanchi’i’, chéen u’uynako’on. Wa ka wilik tu jóok’ol ta k’ab ba’ax ku yúuchul yéetel ka tukultik je’el a loobilta’ale’, junjunp’íitile’ kaxant bix a luk’uli’.

13. Bix u ts’o’oksa’al k’áatchi’

Bix a máansik a kuxtal yéetel ba’ax ucha’an, ba’ax tso’ok u páajtal a beetik ti’al a jeel ch’a’ik u beel a kuxtal, k’áat chi’ob ku páajtal u beetpajal ti’al u ts’o’oksa’al tsikbalo’ob yóok’lal loobilaj. K’a’ana’an u yantal u súutukil u jáabal tuláakal ba’al, u t’aan máak yóok’lal ba’ax ku páajtal, u muuk’ máak, u k’a’ana’anil u múul ba’atel máak. Kex wa túun ku ts’áakto’on k’a’ana’an ba’alo’obe’, ku yáantiko’on xan ti’al k xu’ulsik k’áatchi’ yéetel u muuk’il ba’alo’ob táan u beetpajal, ma’ yéetel u yéemsaj óolil ba’alo’ob k’aasi’.

Kéen ts’o’okoke’, k níib óoltik ikil tu cha’ajil k tsikbal yóok’lal u yaj óolal, k k’exik bix je’el k t’anikbáaje’. Ma’ unaj k a’alik yaan u beeta’al ba’alo’ob ma’ k ojel wa je’el u béeytale’, mix k ts’áak tukultbil k’áatchi’ beetpaje’ yaan u náachtal u muuk’ ti’al u yutskinpajal ba’alo’ob.

14. Tukult ba’ax kéen talak tu paach

Ya’ab u téenel tu’ux ucha’an loob yéetel ma’ táan u beeta’al u bo’ota’al le yajila’, u meyaj aj ts’aaj péektsile’ u tukultik ba’ax kéen talak tu paach kéen u ts’aaj k’ajóoltbil k’áatchi’ tu beetaj, u ma’alob tukultik wa ma’ tu beeta’al ti’ob k’aas ikil t’aanajiko’ob, wa u k’áat u k’amo’ob ba’ax kéen úuchuk yéetel bix je’el u chichankunsiko’ob u aalile’. Ka’alikil ma’ ts’a’abak k’ajóoltbil péektsile’ unaj a jóok’sik u súutukil a jeel xokik meyaj yéetel a múul tukultik (míin yéetel a nojochil wa a x nojochil) ti’ le ba’ax kéen a jóok’so’ ba’ax talamil kéen talak yóok’ol máak (je’el bix: u yojéelta’al máax loobilnaje’) u tukulta’al ba’ax ku páajtal u beeta’al ti’al u kaláanta’al máax t’aanajij, yaan k’iine’ ku béeytal ma’ a wa’alik tuláakal ba’al wa a kaxtik uláak’ súutukil wa u jeelil bix je’el a wa’alike’.

15. A ketik ba’ax ojéela’an

Loobilaj ucha’ane’ yaan k’iine’ ku k’exik u tuukul máak tu máansaj le ba’alo’oba’ beeyxan ichil láak’tsilo’ob. U k’a’asaj máake’ ku jelpajal, je’el u béeytal u k’expajal yóok’lal sajkilile’, yóok’lal tumen táan u p’isbaltik u na’atik ba’ax úuchij, tumen ts’o’ok u xaantal úuchuk, tumen taak u tu’ubsik, yóok’lal túumben ba’alo’ob tu yojéeltaj, wa tumen tu yu’ubaj ba’ax ucha’an ti’ uláak’ máako’ob. Le k’áatchi’ob beya’ jach k’a’ana’an u ma’alob tsikbalta’al p’ayach ba’alob je’el u páajtal u láat’pachtik ba’alo’ob kéen ts’a’abak k’ajóoltbile’, beey túuno’ unaj u jóok’sa’al u súutukil u sáasilkunta’al ba’alo’ob jach k’a’ana’atako’ob.

Wa meyaj xaak’al ku beeta’ale’ k’a’ana’an ma’alob u chuun le ts’íibo’, chuka’an, u kaxta’al máaxo’ob ilej, ba’alo’ob ku páajtal u ts’áako’ob u muuk’ ba’ax ku ya’ala’al, ma’ unaj u ta’aka’al wa yaan ba’alo’ob ma’ keet u bini’.

Le kéen a k’áat chi’ibt máax loobilta’ab wa kuxlaj ti’ loobe’, k’a’ana’an a yáax a’alik ti’ wa yaan a beetik uláak’ k’áatchi’ob ti’al a ketik ba’ax kéen a’ala’ak wa yaan xan a káatchi’ibtik le úulak’ máak maáx yéetel anchaja’an loob wa ba’ax ku ya’alik jala’achilil. Lela’ ma’ u ts’ook t’aani’, mix xan ku páajtal a cha’ik u jel loobilta’al máax tu tsolaj ba’ax ucha’an, lela’ unaj u páajtal xan u núukik ba’ax ku ya’ala’al tu yóok’lal, kitak ma’ a jóok’s péektsili’.

Jump’éel ba’al unaj u beeta’al ti’ ts’aaj péektsilile’ a ketik ba’ax ojéela’an. Ti’al lelo’, ba’ax unaj beeta’ale’, ma’ u jeel loobilta’al máax k’am loob.

Ba’ax ku páajtal a xak’altik:

Ku páajtal a xokik

Cómo lidiar con el trauma al reportear sobre COVID-19

Consejos para reportear historias sobre víctimas de abuso infantil

Conoce el Help Desk de GIJN en español, un servicio de asistencia para periodistas


Marcela Turati juntúul xts’áa péektsil ku meyaj tu juunal yéetel u múul chu’unsmaj molay xma’ bo’olil Quinto Elemento Lab  ti’al u beeta’al mexicano xaak’al péektsil, bey xan ti’ u beelil internet ¿Adónde van los desaparecidos? Turatie’ k’ajóola’an yóok’lal meyaj ku beetik yóok’lal máako’ob saatalo’ob, beeta’ab u sa’atalo’ob u kíinsa’al yáab máako’ob ku bino’ob táanxelil méek’tan lu’umo’ob yéetel u múul mu’ukul máako’ob.

Republish this article


Material from GIJN’s website is generally available for republication under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International license. Images usually are published under a different license, so we advise you to use alternatives or contact us regarding permission. Here are our full terms for republication. You must credit the author, link to the original story, and name GIJN as the first publisher. For any queries or to send us a courtesy republication note, write to hello@gijn.org.

Read Next